Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA
ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sklep internetowy www.brassitech.com prowadzony jest przez  Brasitech Sp. z o.o.
Karolina 58 05-530 Góra Kalwaria prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:

Brasitech Sp. z o.o.

Numer KRS: 0000716408
NIP: 1231386974
REGON: 36938068900000
Adres: Karolina 58, 05-530 Góra Kalwaria

§ 1

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
  Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13.rok życia, przy czym w
  przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela
  ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,
  której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać
  Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
  Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta,
  była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający
  zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie
  lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Produkt –Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa Sprzedaży –umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
  zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się
  na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 7. Sklep Internetowy- (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem
  www.brassitech.com,za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt.
 8. Strona Sklepu –każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem
  www.brassitech.com
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów,
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
  Sklepu Internetowego.

§ 2

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Strony Sklepu. Wszystkie produkty
  oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały
  legalnie wprowadzone na teren Polski.
 2. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności
  prawnych oraz osoba prawna.
 3. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na Stronie Sklepu (www.brassitech.com) i
  wypełnić wskazany na stronie formularz.
 4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową
  www.brassitech.com
 5. Klient przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży
  zamawianych towarów ze Sklepem. W myśl Regulaminu zamówienie oznacza obowiązek
  zapłaty. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres
  e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców
  Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o
  tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i
  zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez
  Klienta w formularzu zamówienia.
 7. Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie Sprzedającego lub towar jest
  dostarczany za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich za pobraniem.
 8. Przy wyborze opcji płatności „przelewem” lub przelewem online” do czasu podanego na
  stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu
  (zwykle 1-2 dni robocze).
 9. W przypadku wysyłki poza granicę Polski koszt wysyłki jest negocjowany indywidualnie przed
  potwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
 10. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sklep zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych
  wysłać Klientowi towar zgodnie z zamówieniem chyba, że Kupujący wyrazi chęć otrzymania
  przesyłki w innym terminie lub na innych warunkach.
 11. Klienci informowani są o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 12. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni zostaje ono skasowane.
 13. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku
  stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić
  protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 14. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez
  siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich
  jak: faktury VAT z załącznikami faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
 15. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w
  formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w
  sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
  udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§3

Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w PLN,
  zawierają podatek VAT i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon, a na życzenie Klienta także faktura VAT.

§4

Wysyłka towaru

 1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą
  od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności.
  KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o
  kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania zamówienia.
 2. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce "Dostawa
  Produktów" na stronie sklepu internetowego.
 3. Koszty dostawy ponosi klient chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
 4. Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami kurierskimi, nazwy firm można sprawdzić w zakładce
  „Dostawa Produktów”;

§5

Reklamacje

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem,
  Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu
  niezgodności towaru z umową.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do
  złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty
  doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch)
  miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na własny koszt na
  adres Sklepu: Brasitech Sp. z o.o. Karolina 58 05-530 Góra Kalwaria. Do odsyłanego
  towaru należy dołączyć potwierdzenie zakupu (paragon/faktura)
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Towar powinien zostać odesłany za pomocą Poczty Polskiej paczką pocztową ekonomiczną
  lub przesyłką kurierską (przesyłki nadane listem poleconym nie są dostarczane do Sklepu) na
  koszt Klienta.
 6. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem,
  ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W
  przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny,
  pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów
  towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem
  towaru reklamowanego (paczki pocztowej ekonomicznej/przesyłki kurierskiej) Sklep zwraca po
  pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży
  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od
  stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania
  terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży nie
  stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576
  Kodeksu cywilnego.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą
  fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
  Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do
  Sklepu.
 2. Zwracane towary powinny być odesłane do Sklepu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana
  była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności towar powinien zostać zwrócony
  w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu towaru w stanie zmienionym, gdy zmiana nie
  była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w tym zwrotu bez oryginalnego opakowania,
  Sklep zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania.
 3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy na adres:
  Brasitech Sp. z o.o.  Karolina 58 05-530 Góra Kalwaria. Sklep nie przyjmuje żadnych
  przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

 1. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od przyjęcia
  zwrotu towaru, o czym Klient poinformowany zostanie poprzez wiadomość e-mail. §7
  Postanowienia końcowe 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
 2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w
  rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie
  oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji
  Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby
  trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez
  Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
  polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
  konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. )
  oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za
  szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.) 6.
  Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem,
  iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w
  chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 7. Data opublikowania regulaminu22-03-2018r.